خوردگی آلیاژهای آلومینیم

خوردگي اصطلاحي است که به فساد فلزات از طريق ترکيب فلز با اکسيژن و ساير مواد شيميايي انجام مي شود.زنگ زدن( Rusting: )زنگ زدن فقط در مورد اکسيد شدن آهن وآلياژهاي آهني در هواي خشک يا.

بیشتر بخوانید

مواد فعال سطحی آنیونی

ماده ای آنیونی محسوب می شود که بار موجود در گروه آبگریز منفی باشد.مواد فعال سطحی مانند اسید های کربوکسیلیک,گروه آبگریزشان فاقد بار الکتریکی است,در صورتی کهPHمحیط این مواد تا حد خنثی یا بالاتر افزایش یابد,آنها.

بیشتر بخوانید

28آگوست

مواد فعال سطحی غیریونی

ترکیباتی در زمره مواد فعال سطحی غیر یونی محسوب می شوند که بخش آبگریزشان تحت pH رایج در فرآورده های آرایشی و بهداشتی فاقد بار الکتریکی باشد. ویژگی های مشترک بسیاری از این قبیل مواد فعال سطحی در.

بیشتر بخوانید
ارتباط اط طریق واتساپ
ارسال در واتساپ